Centrum Ogrodnicze "Chotomów" - Hurtowania roślin

Regulamin sprzedaży

I. DEFINICJE
1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny: Centrum Ogrodnicze Chotomów, ul. Chotomowska 85/87, 05-110 Jabłonna
3. Cennik dostaw – cennik znajdujący się w załączniku nr. 2 do niniejszego regulaminu.
4. Dane kontaktowe: Centrum Ogrodnicze Chotomów, ul. Chotomowska 85/87, 05-110 Jabłonna, e-mail: biuro@ogrodychotomow.com, tel 504182998, 22 793 0959
5. Dostawa – rodzaj usługi przewpzpwej wraz z określeniem przewoźnika i kosztów wymienionych w cenniku dostaw (załącznik nr. 2)
6. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę (część III, pkt. 4b)
12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
13. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
14. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ogrodychotomow.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie
16. Sprzedający:

Dariusz Snopkiewicz Export-Import
Ul. Chotomowska 85/87
05-110 Jabłonna
NIP 536 122 75 78
Regon – 011225294
Numer rachunku bankowego – 58 1240 1082 1111 0010 3042 5230

17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
19. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
20. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej odSprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
21. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
22. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
23. Przesyłka standardowa – przesyłka o boku długości nie większa niż 170cm, suma wymiarów nie większa niż 260cm, bez wystających elementów
24. Przesyłka niestandardowa – przesyłka o bokach przekraczających wymiary podane w punkcie 23. Części I Regulminu lub z wystającymi elementami (tak pakowane są wszelkiego rodzaju długie narzędzia np. szpadle, grabie, widły, trzonki oraz nawozy w wiaderkach), lub nie stanowiąca prostopadłoscianu.
25. Przesyłka dłużycowa – przesyłka o boku długości większa niż 170cm do 220cm i szerokości do 40cm.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Umowa zawierana jest w języku polskim.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospoiltej Polskiej.
3. Przedmiotem sprzedaży sklepu www.ogrodychotomow.pl, ( Sklep), są arytukuły ogrodnicze oraz gospodarstwa domowego.
4. Wszystkie produkty oferowane przez nas są zdrowe, nowe, dobrej jakości, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Wszystkie ceny podane w ofertach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszelkie ceny podane są w złotych polskich.
6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

III. ZAMÓWIENIA
1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Polski.
2. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest założenie konta w sklepie. W tym celu należy wypełnic formularz, zawierający m.i. hasło logowania, miejsce zamieszkania (adres dostawy), NIP (wymagany dla osób i podmiotów chcących uzyskać fakturę VAT zawierającą pełne dane Klienta).
3. Oferta Sklepu jest na bieżąco aktualizowana, dzięki czemu realizacja zamówienia następuje zaraz po jego potwierdzeniu, a brak natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia występuje sporadycznie. W razie opóźnienia realizacji zamówienia Klient będzie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Opóźnienie nie może być dłuższe niż 30 dni. Jeżeli termin realizacji będzie jednak zbyt długi dla Kupującego, może on odstąpić od umowy. Wszelkie należności zostaną zwrócone na podany numer rachunku bankowego.
4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedajacego, o czym informuje Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
5. W trakcie składania zamówienia Klient może zdefiniować:

a. Sposób dostarczenia przesyłki:
• Przesyłka pocztowa (list polecony ekonomiczny, list polecony priorytetowy, paczka pocztowa)
• Przesyłka kurierska
b. Formę płatności:
• Płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki. Należność pobiera kurier)
• Przedpłata (zapłata przed otrzymaniem przesyłki) przelewem bankowym na konto :

Dariusz Snopkiewicz Export-Import
05-110 Jabłonna ul. Chotomowska 85/87
Numer konta: 58 1240 1082 1111 0010 3042 5230
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po uzyskaniu jego potwierdzenia.
7. Zamówienia wysyłane sa najczęściej następnego dnia po uzyskaniu należności za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki ( w przypadku przedpłaty) lub informacji o wyborze przesyłki pobraniowej.
8. Wysyłka zamówienia może nastąpić w terminie późniejszym (do 30dni) w przypadku konieczności skompletowania zamówienia zawierającego artykułu chwilowo niedostępne w Sklepie.
9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem, Dział Obsługi Klienta dokona zwrotu płatności na konto Klienta.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy,
11. Aby zapobiec przetrzymywaniu przesyłek z materiałem roślinnym w punktach przeładunkowych w czasie weekendu, rośliny wysyłamy wyłącznie od poniedziałku do środy (włącznie).

IV. DOKUMENTY ZAKUPU
1. Do każdej przesyłki opłaconej przelewem załączamy paragon. Na życzenie wystawiamy fakturę.
2. Ze względu na czas powstania obowiązku podatkowego podatku od towarów i usług ( w momencie doreczenia przesyłki) zamówienia realizowane tzw. przesyłką pobraniową wysyłamy bez paraganu. Paragon jest drukowany po otrzymaniu informacji od firmu kurierskiej o doręczeniu przesyłki)
3. Na życzenie Klienta do przesyłki pobraniowej załączamy fakturę. W związku z innym czasem powstania obowiązku podatkowego podatku od towarów i usług ( w momencie doreczenia przesyłki, a nie w momencie wysyłania paczki) wysyłamy fakturę szczególnego rodzaju – zawierającą wyłącznie datę wystawienia dokumentu, bez daty sprzedaży.

V. CZAS REALIZACJI I OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ
1. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej ( Siódemka).
2. Szacowany zas realizacji oraz wysokość kosztów opłaty za dostarczenie przesyłki bezpośrednio pod wskazany przez Klienta adres zawiera Tabela opłat (ceny brutto) – zawarta w załaczniku nr. 2.
3. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i gabarytów paczki. Na wagę przesyłki składa się zawarość produktu wraz z całkowitym opakowaniem.
4. W przypadku przesyłek o wymiarach niestandardowych należy przyjąc opłaty dodatkowe wskazane w załączniku nr. 2.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do odesłania zwracanego produktu w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia wraz z dowodem zakupna wskazany przez Sklep adres.
6. Kupujący powinien prawidłowo zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki.
7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta należności za zwrócony towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

VII. REKLAMACJE Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien zgłosić reklamację w Sklepie za pośrednictwem mailowym (biuro@ogrodychotomow.com) w tytule : reklamacja lub telefonicznym (504 182 998)
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego podczas dostawy dokumentem ułatwiającym weryfikację reklamacji jest protokół szkody spisany przez pracownika firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej lub w jego obecności.
3. W uwzględnionych reklamacjach towar niepełnowartościowy zostanie odebrany na koszt sklepu.
4. Naprawiony lub wymieniony towar wysyłamy na własny koszt (przesyłka ekonomiczna, chyba że zostanie ustalone inaczej).
5. Jeżeli pomyłka wyniknie ze strony Sklepu (wysłany zostanie inny przedmiot niż zamówiony), wówczas to Sklep ponosi wszelkie koszty przesyłki związanej z wymianą.
6. Jeżeli Kupujący pomyli przedmiot i zamówi niewłaściwy, wówczas wszelkie koszty związane z wysyłką ponosi Kupujący.
7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych z pobraniem.
8. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o reklamacji.
9. O przebiegu procedury reklamacyjnej Klient będzie powiadamiany indywidualnie.

VIII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
1. Kupujący może zrezygnowac z zamówienia przed jego wysyłką (przed datą wysłania przez Sklep powiadomienia o wysyłce) telefonicznie (504 182 998) lub mailowo (biuro@ogrodychotomow.com).
2. W celu usprawnienia rozpatrywania rezygnacji z zmaówienia, zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia oraz kwote transakcji i rachunek bankowy, na który ewentualnie należy zwarcic zapłaconą przez Kupujacego należność.

IX. RĘKOJMIA
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
c. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
d. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
e. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
f. żądania usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupującyt obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Kupującego jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej części IX pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującegoa rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Kupującego. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w części IX punkty 15-17 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemui, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy części IX punkty15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Kupujacy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Kupujacegowykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku ze zrealizowaniem zamówienia złożonego przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta bez jego wiedzy.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. .Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany będą zamieszczane na stronie regulaminu co najmniej 30 dni od terminu ich wejścia w życie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupujący. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

XI. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, oraz ewentualnie przesyłania naszych materiałów reklamowych.
2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Zalogowanie się na stronach internetowych sklepu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Klienta na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

ZAŁĄCZNIK NR. 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

Dariusz Snopkiewicz Export-Imoprt
Ul. Chotomowska 85/87
05-110 Jabłonna
Biuro@ogrodychotomow.com

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

ZAŁACZNIK NR. 2 TABELA KOSZTÓW DOSTAWY WRAZ Z OPŁATAMI DODATKOWYMI ZA TZW. PRZESYŁKI NIESTANDARDOWE

TABELA OPŁAT

TABELA OPŁAT

Sposób dostawy Szacowany czas dostawy (dni robocze) Koszt dostawy bez pobrania Koszt dostawy z pobraniem

Poczta Polska (list polecony ekonomiczny)

Dla przesyłek o wadze do 2kg i gabarytach dopuszczających taką formę przesyłki

2-14 dni

7,00zł (dla wagi do 350g)

8,00zł (dla wagi do 1kg)

10,50zł (dla wagi do 2kg)

Nie dotyczy

Poczta Polska (list polecony priorytetowy)

Dla przesyłek o wadze do 2kg i gabarytach dopuszczających taką formę przesyłki

2-8dni

8,50zł (dla wagi do 350g)

10,50zł (dla wagi do 1kg)

13,00zł (dla wagi do 2kg

Nie dotyczy

Poczta Polska (Paczka pocztowa ekonomiczna)

Dla przesyłek o gabarytach dopuszczających taką formę przesyłki

2-14dni

10,50zł (dla wagi 1kg)

12,50zł (dla wagi do 2kg)

Nie dotyczy
Przesyłka kurierska      (SIÓDEMKA) standard (długośc nie większa niż 180cm, suma wymiarów nie większa niż 260cm, bez wystających elementów) 2-5dni

12,50zł (dla wagi do 1kgg)

15,0 zł (dla wagi do 5kg)

18,00zł (dla wagi do 30kg

6,00zł

1. Dodatkowa opłata za przesyłkę niestandardową – 2,00zł
2. Dodatkowa opłata za przesyłke dłużycową (długość powyżej 170cm do 220cm, szerokość) – 30,00zł
3. W razie przekroczenia wymiarów lub przesyłęk określonych w punktach 23-25 część I Regumalinu lub wagi przesyłki, sprzedany towar jest pakowany w koleją przesyłkę.
4. W razie wątpliwości w zakreSIe kosztów przesyłi zamówienia KUPUJĄCY powinien wysłać zapytanie celem ustalenia wysokosci kosztów przesłania zamawianych produktów.

Plik do pobrania:

Regulamin sprzedaży
pdf_icon >> pobierz plik